O nama


   Poduze?e  Infotehna d.o.o Split,  osnovano  je po?etkom velja?e 1990g.

   Od osnutka do danas bavi se razvojem poslovnih aplikacija po narud?bi i ?elji kupca,

   kori?tenjem razli?itih platformi, uglavnom baziranim na Microsoftovim tehnologijama.

   Na?a internet adresa je me?u prvih 100 poslovnih adresa u Hrvatskoj.

   Web aplikacije smo po?eli pisati ve? po?etkom 2000g, upotrebom

  Microsoftove  ASP tehnologije, a kasnije i WEB Class-e.

   Na?a prva internet aplikacija pu?tena je u funkciju 2003g.

   Danas koristimo  MS SQL bazu podataka, Net Framework 4.0,  alate Visual Studio 2010.


     You have to do your own growing no matter how tall your grandfather was

   (Svaki ?ovjek raste za sebe, bez obzira koliko je njegov djed bio visok.)

   Abraham Lincoln